13 Kasım 2009 Cuma

Yıldırım Demirören'e Suç Üstü !!!!!!!!!!!!


Demirören'e suçüstü!
İçişleri Bakanlığı Beşiktaş Kulübü'nü denetime tabi tuttu. 1.407 sayfalık rapor mahkemeye gönderildi.
 
İçişleri Bakanlığı denetçileri, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’nin 2007-08 dönemine ait incelemelerinde başkan Yıldırım Demirören ve yönetimiyle ilgili 10 ayrı suç tespit etti. 1407 sayfalık rapor, önce İstanbul Valiliği Dernekler Müdürlüğü’ne, buradan da İstanbul Asliye 6. Hukuk Mahkemesi’nin talebi üzerine mahkemeye iletildi. Raporda ayrıca başkan ve ekibinin mal bildiriminde bulunmadıkları da yer aldı. Demirören ve yöneticiler, bu yüzden 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
2007-08 dönemi genel denetimi sonunda tam 1407 sayfalık bir rapor hazırlandı ve ulsüzlükler bir bir sıralandı. İstanbul Asliye 6. Hukuk Mahkemesi’ne yollanan dosyaya göre, mal bildirimi yapmadıklarından dolayı tüm yöneticilere ciddi cezalar gelebilir.
CEZASI NE?
3 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun 10. maddesinde, mal bildirimlerinin verilmesi konusunda şu hüküm yer alıyor: Belirtilen sürelerde mal bildiriminde bulunmayana bildirimlerin verileceği mercilerce ihtarda bulunulur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayana 3 aya kadar hapis cezası verilir. Soruşturma ile ilgili olarak verilen süre zarfında mal bildiriminde bulunmayana 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir.
RAPORUN KONUSU
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’nin genel denetime tabi tutulması ve kamu yararı statüsü verilmesinde aranan şartları taşımaya halen devam edip etmediği hususlarının incelenmesi ile İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin talebi doğrultusunda denetlenmesi, bu raporun konusunu oluşturmaktadır.
PEKİ KİMLER SORUMLU?
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Yıldırım Demirören
Ertuğrul Kumcuoğlu
Kenan Öner
Ertunç Soğancıoğlu
Levent Erdoğan
Ali Behçet Ümitlen
Hakan Aksoy
Halim Aydın
Hüseyin Yücel
İlhan Durusoy
Bülent Deriş
Nedim Sarsmaz
DENETLEME KURULU ÜYELERİ
Alper Kuş
Mazlum Akyol
Mehmet Küçükince
Rahmi Hıncal
10 KUSURLU HAREKET
HABERTÜRK
, İçişleri Bakanlığı dernekler denetçileri Alper Özyürek ve Mehmet Altınöz tarafından Beşiktaş Kulübü ile ilgili hazırlanan 1407 sayfalık raporu ele geçirdi. İstanbul Valiliği DerneklerMüdürlüğü’ne gönderilen raporda, hatalar bir bir sıralandı. Dernekler Müdürlüğü, hazırlanan raporu, mali ve idari genel kurulu ibraetmeyip iptalini isteyen bazı kongre üyeleri tarafından açılan davaya bakan İstanbul Asliye 6. HukukMahkemesi Başkanlığı’nın talebi üzerine 31 Ağustos 2009 tarihindemahkemeye iletti. Raporun “ELEŞTİRİLEN HUSUSLAR VE DEĞERLENDİRMELER” bölümünde kulüpte yaşanan usulsüzlükler birer birer şöyle sıralanıyor:
1 ÜYE KAYIT DEFTERİ HATALI TUTULMUŞTUR
Dernekler Kanunu ile üye kayıt defterinde bulundurma zorunluluğu getirilen üyelere ait üyelik bilgilerinden T.C. kimlik numarası, anne adı, cinsiyeti ve üyelikten çıkış tarihine ilişkin bilgilere yer verilmediği tespit edildi. Yönetim kurulu, bilgileri kaydetmeyerek Dernekler Kanunu’nun 11. ve Dernekler Yönetmeliği’nin 32. maddesini ihlal etmiştir.
2 KARAR DEFTERİ HATALI TUTULMUŞTUR
Karar defterinin bazı sayfalarının boş bırakıldığı, defter üzerinde daksilleme yapıldığı, kararların deftere mürekkepli
kalemle yazılmak yerine kağıt yapıştırmak suretiyle alındığı tespit edildi. Yönetim kurulu, Dernekler Kanunu’nun 11. ve Dernekler Yönetmeliği’nin 33. maddesini ihlal etmiştir.
3 GİDER PUSULASI KULLANILMAMIŞTIR
H
esapların incelenmesinde, dernek tarafından amatör branşlardaki bazı sporculara gider pusulası yerine sosyal
yardım adı altında tutanak ve tablolar ekinde imza karşılığında ödemelerde bulunulduğu tespit edilmiştir. Yönetim kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nin 38. maddesini ihlal etmiştir.
4 GİDER MAKBUZU KULLANILMAMIŞTIR
Kulübün yardıma muhtaç kişilere yapılan sosyal yardım ödemeleri için gider makbuzu yerine tediye belgesi ve para makbuzu kullandığı, bazı sosyal yardım ödemelerini ise karşılığında belge kullanmadan yaptığı tespit edilmiştir. Yönetim kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nin 38. maddesini ihlal etmiştir.
5 BENKA HEDAPLARI AYRILMAMIŞTIR
Derneğin banka işlemleri ile Beşiktaş Kulübü Derneği Spor Okulları ve İktisadi İşletmesi’nin banka işlemlerinin aynı banka hesapları üzerinden yürütülmekte olduğu tespit edilmiştir. Dernekler Kanunu hükümlerine tabi olan dernek ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olan dernek iktisadi işletmesinin banka hesaplarının, aynı hesapta takip edilmesi dernek ile iktisadi işletmeye ait mali bilgileri doğru, güvenilir ve şeffaf bir şekilde yansıtmayacağı ve vergi mevzuatı açısından sakıncalar doğuracağından, ayrılması gerekmektedir.
6 YETKİ BELGESİ OLMADAN GELİR TOPLANMIŞTIR
Yetki belgesi çıkartılmadığı ve yetki belgesi olmaksızın dernek gelirleri alındı belgesiyle gelir tahsil edildiği tespit edilmiştir. Dernek yetkilileri, Dernekler Kanunu’nun 11. ve Dernekler Yönetmeliği’nin 46. maddesini ihlal etmiştir.
7 VERGİ MÜKELLEFİ OLMADIĞI HALDE FATURA KULLANILMIŞ
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’nin; reklam, sponsorluk, kira ve bilet gelirleri karşılığında hukuki bir dayanağı olmadığı halde dernek faturası bastırdığı ve kullandığı tespit edilmiştir. Derneğin reklam, sponsorluk ve bilet gelirlerini ancak iktisadi işletmesi üzerinden faturalandırarak yapması gerekmektedir. Aksi takdirde kurumlar
vergisinden muaf olan derneklerin bu gelirleri için fatura kullanması durumunda vergi mevzuatı açısından sakıncalar doğacağı aşikardır. Yönetim kurulu, söz konusu gelirleri dernek üzerinden faturalandırarak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1. ve 1/3-g maddesini ihlal etmiştir.
8 GENEL KURUL ÜYELERİN AFFINA KARAR VERMİŞTİR
Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün 2006 yılı mali ve idari genel kurulunda, 3 yıl üst üste aidat yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyelerden ihraç edilenlere af getirilmiş olduğu tespit edilmiştir. Dernek tüzüğünde ihraç edilen üyelere herhangi bir af düzenlemesine yer verilmemiştir. Dolayısıyla af uygulaması tüzüğe aykırılık teşkil etmektedir. Derneğin af konusunda herhangi bir uygulama yapabilmesi için tüzüğünde düzenleme yapması gerekmektedir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü de bu doğrultuda tüzüğünde gerekli düzenlemeyi yapmalıdır.
9 DERNEK TÜZÜĞÜNDE KANUNA AYKIRI HÜKÜMLER BULUNUYOR
Dernek tüzüğünün; yönetim kurulunun borçlanma taleplerini incelemek ve karara bağlamak görevini divan kuruluna, yönetmelikler ve ilgili organların hazırlayacakları taslakları yönetim kurulunun görüşü alındıktan sonra
aynen veya değiştirilerek onaylama ve yürürlüğe koyma görevini divan kuruluna ve son olarak üyelikten çıkarılmayı disiplin kurulu kararına, ilgiliye yazılı olarak yapılacak bildirimi yönetim kuruluna devreden hükümleriyle derneğin zorunlu organlarının görevini ihtiyari organlara devrederek, Türk Medeni Kanunu’nun 72. maddesini ihlal ettiği aşikardır.
10 MAL BİLDİRİMLERİ VERİLMEMİŞTİR
Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin, ilgili hükümler gereğince seçildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde vermeleri gereken mal bildirimlerini denetim tarihi itibarıyla vermemiş oldukları anlaşılmıştır.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NCE KULÜBE YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİMLER
1- Yönetim kurulunun, üyelere ilişkin bilgileri güncelleştirerek yenilikleri içeren üye kayıt defteri tutması konusunda uyarılması.
2- Karar defterinin bazı sayfalarının boş bırakılmaması, defter üzerinde daksilleme yapılmaması, kararların mürekkepli kalemle yazılarak alınması veya sürekli form şeklinde tutulması konusunda uyarılması.
3- Gider pusulası kullanılması konusunda uyarılması.
4- Gider makbuzu kullanılması konusunda uyarılması.
5- Dernek banka hesapları ile dernek iktisadi işletmesi banka hesaplarının ayrılması konusunda uyarılması.
6- Dernekler Kanunu’nun “Hata ve noksanlıkların giderilmesi” başlıklı 17. maddesi hükmünce derneğe bildirimde bulunulması.
7- Dernek faturası kullanmaması, reklam, sponsorluk ve bilet gelirlerini dernek iktisadi işletmesi üzerinden
faturalandırarak, kira gelirini ise GVK 94/5 kapsamında elde etmesi konusunda uyarılması.
8- Derneğin, genel kurul üyelerinin affı konusunda düzenleme yapabilmesi için ilk genel kurulda tüzükte tadilat
yapması konusunda uyarılması.
9- Mal bildirimlerinin verilmesi konusunda uyarılması. 

Yine G.Antep'e çalıştı !!!!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beşiktaş'ın, 1 milyon dolar+2 oyuncu karşılığında aldığı Serdar Kurtuluş'u bu sezon G.Antep'e 100 bin dolara sattığı ortaya çıktı.

Sezon başında İsmail Köybaşı’nı 5.5, Tabata’yı da 8 milyon Euro bedelle Gaziantep’ten alan Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, büyük tepki çekmişti. Hatta kendi taraftarı “Başkan olsana, başkan olsana,
Gaziantep’e başkan olsana” diye tezahürat bile bestelemişti. Ancak burada soru işareti olan bir isim vardı... O da sezon başında Gaziantep’e verilen Serdar Kurtuluş’un durumuydu. O dönemde İsmail Köybaşı’nın transferinde takasta kullanıldığı ve 1.5 milyon Euro bedelle gönderildiği iddiaları ortaya atıldı. Ancak yönetim bu konuda ne borsaya ne de basına bilgi verdi.

-BAĞIŞ GİBİ TRANSFER-

Ve Serdar Kurtuluş konusunda bilinmeyen gerçekler dün Beşiktaş Futbol A.Ş.’nin genel kurulunda gündeme geldi. Borçlanmaya dikkat çeken üyeler, bu anlayışla bu yükün altından kalkılamayacağını vurguladı. Üyeler, Gaziantep’e verilen Serdar Kurtuluş hakkında “Kaça alındı, kaça verildi bilmiyoruz. Kaydı yok” şeklinde eleştiride
bulundu. Asbaşkan Ertunç Soğancıoğlu, şaşırtan şu cevabı verdi: “Serdar Kurtuluş’u 100 bin dolara G.Antep’e
verdik.” Soğancıoğlu’nun bu sözleri, Atıf Keçeci’nin ısrarı üzerine kayıtlara yazıldı.

-1 MİLYON DOLAR VERMİŞLERDİ-

Peki Gaziantep’e 100 bin dolar gibi komik bir rakama verilen Serdar Kurtuluş ne kadara alınmıştı? 2006’da
Bursaspor’dan transfer edilen Serdar için borsaya gönderilen yazıda, 1 milyon dolar bonservis ücretinin yanı sıra Sinan Kaloğlu ve Eser Yağmur’un bonservis haklarıyla verildiği bildirilmişti. Beşiktaş’ın anlaşmaya, Sinan için 750 bin, Eser Yağmur için ise 500 bin dolar geri alma bedeli koyduğunu düşündüğümüzde, bu transferin mali
tablosunun daha da büyüdüğü ortaya çıkıyor.

GAZETE HABERTÜRK /MERİÇ MÜLDÜR

0 yorum:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

Etiketler